Beboerinfo

Husordensreglement

Download som PDF

§ 1.1 Affald
Affald tømmes i de til ejendommen hørende affaldsposer. Lågene på stativer skal holdes lukkede. Poserne må kun fyldes til den anførte streg på posen. Af hygiejniske grunde skal alt være pakket ind. Flasker og glasskår samt aviser, papkasser og andre større ting må ikke henkastes i affaldsposer og affaldsskakter, men skal afleveres på de anviste Miljøstationer, eller hvor sådanne ikke er etablerede, i de af renovationsvæsenet udleverede genbrugskasser.
Af hensyn til rottefarer må der ikke henkastes madrasser i containere eller omkring husene.

§ 1.2 Altaner
Altaner skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløb og derved forårsage vandskade hos andre beboere. Tøj tørring må ikke finde sted over altan-brystningshøjde.

§ 1.3 Antenner
Der må ikke opsættes nogen form for antenne på altan, tag eller andre steder uden særlig skriftlig tilladelse fra Proprium Ejendomme ApS.

§ 1.4 Bad og toilet
For at undgå tilstopning af afløbsrør må bleer, vat, avispapir o.lign. aldrig kastes i toiletkummen.
Tilstop eller luk aldrig aftræksåbningen eller udsugningsventil.

§ 1.5 Brandfare
Beboerne skal udviser forsigtighed ved brug af ild og lys. I ejendomme med trapper kan der let anbringes mange effekter under trapperne. Dette er ikke tilladt ifølge brandvedtægterne. Benyt i stedet Deres kælderrum til opbevaring.

§ 1.6 Barnevogne – legeredskaber mm.
Disse må ikke henstilles på trappegange – i kælder eller andre steder, hvor de kan være til gene for andre, men skal henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil.

§ 1.7 Cykling og knallertkørsel
Knallertkørsel er ikke tilladt på bebyggelsens gangstier og fortove. Henstilling af disse transportmidler henvises til stativer og cykelrum.

§ 1.8 Frost- og vandskade
I regn- sne- eller frostvejr skal vinduer i trappeopgange, kælder, loft samt lejligheden holdes lukkede, således at der ikke sker frostsprængninger på varme- og vandrør.

Derfor – luk aldrig helt for varmen i den kolde periode.

§ 1.9 Fugt
Se udluftning.

§ 1.10 Fællesrum
Alle lejere har lige ret til at benytte fællesrummene.
Cykler skal være låst og sættes i de dertil indrettede cykelrum.Løse ledninger i kældergang og på loftsrum må ikke forefindes og vil blive nedtaget for lejers regning.
Efter Deres vaskedag skal både vaskerum og tørrerrum rengøres.
Rygning er ikke tilladt i fællesrum, ved trappeopgang eller i baghave.

§ 1.11 Grønne anlæg
Proprium Ejendomme ApS henstiller til beboerne om at værne om beplantninger i de fælles anlæg. Hører der jordstykker til lejligheden, henvises til særligt tillæg i lejekontrakten.

§ 1.12 Husdyr
Der må ikke holdes husdyr, med undtagelse af akvariefisk og kanariefugle.

§ 1.13 Leg og boldspil
Børn må ikke leje eller opholde sig på trappe, i kældre og ved gadedøre, hvor det kan være farligt eller til gene for andre beboere. Børnene må ikke kaste med sten og andre genstande; ligesom de ikke må beskadige murene ved at skrive eller slå på disse. Beskadigelse af beplantninger og legeredskaber på legepladser er strengt forbudt, og forældrene er forpligtet til at holde opsyn med deres børns leg og færden. Mulige ødelæggelser kræves erstattet af barnets forældre.
Efter mørkets frembrug må støjende leg på området ikke finde sted.

§ 1.14 Musik- og walkie-talkie anlæg
Benyttelse af radio, fjernsyn og musikanlæg skal ske med fornøden hensyntagen til naboer. I de sene aftentimer skal De vise hensyn til Deres naboer ved at dæmpe ned, så andres ønske om nattero kan imødekommes.

I særlige tilfælde bør De sikre Dem, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 22.00.

Walkie-talkie anlæg skal være godkendte og registrerede anlæg og må ikke være til gene for øvrige beboeres antennemodtagerforhold.

§ 1.15 Parkering af motorkøretøjer
Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet uden for de etablerede parkeringspladser. Last- og campingvogne må ikke henstilles i boligområdets eller på boligområdets parkeringspladser. Af hensyn til børnenes sikkerhed henstiller vi til beboerne, at der køres med forsigtighed i boligområderne.

§ 1.16 Pulter- og kælderrum
Rummene skal, selvom de ikke benyttes, være aflåsede, og eventuelle vinduer skal holdes lukkede.

§ 1.17
På trapper og trappeopgange må flasker, fodtøj og legeredskaber mm. ikke henstilles.
Trappedøre må ikke stå åbne, men skal holdes lukkede.
Det påhviler lejere i de enkelte ejendomme på skift at sørge for renholdelse af trapper, trappegange og gangvinduer.
Trapperne vaskes 1 gang ugentligt i henhold til nærmere regler for ejendomme eller aftale med Proprium Ejendomme ApS.
Trætrapper holdes forsvarligt vedlige.
Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes, kan udlejeren med 14 dages varsel lade forpligtelsen udføre af et rengøringsselskab, samt lade betalingen indgå i huslejen som en pligtig pengeydelse.

§ 1.18 Udluftning
For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling må beboerne foretage en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Helst flere gange dagligt – f.eks. 5-10 minutter ad gangen.

§ 1.19 Vask, tøjtørring, tæppebankning m.v.
Tørring af tøj, møbel- og tæppebankning samt udluftning af sengetøj må kun ske på de ved ejendommen anviste steder, og må ikke være til gene for medlejere. Der må ikke bankes tæpper ud af vinduer og på alterner.
Tal med Proprium Ejendomme ApS eller viceværten om vaskemuligheder i ejendommen.
Vaskemaskiner i lejligheden må ikke benyttes efter kl. 21.00.

§ 1.20 Almen husorden
Hver beboer må iagttage god husorden og have for øje, at de er borgere i samme by. De skal derfor i et og alt behandle boligen som Deres ejendom.

De skal udvise fordragelighed og bestræbe Dem på et godt forhold til medlejerne, vel vidende at det modsatte vil virke ødelæggende for boligmiljøet.

I de sene aftentimer skal De vise hensyn til deres naboer, så andres ønske om nattero kan imødekommes. I særlige tilfælde bør De sikre Dem, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 22.00.

Tilsidesætter en lejer sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen eller hans forhold trods udlejerens påmindelser er til ulempe for ejendommen eller dens beboere, kan udlejeren hæve lejeaftalen, jvf. lov om leje $93.

§ 1.21 Overtrædelse af kontrakt, overenskomst og ordensreglement kan medføre opsigelse/ophævelse af lejemålet.

Kontakt os

Proprium Ejendomme ApS

Toldbodvej 7B
7100 Vejle

Tlf: 26 24 33 58
E-mail: info@proprium.dk

Om Proprium Ejendomme

Proprium Ejendomme ejes af Lasse Ellergaard Elkjær. 

Virksomheden ejer 2 ejendomme med 13 lejemål.

Med Proprium Ejendomme er en aftale en aftale!